Søndre Birks Garderforening (Garderforeningen på Vestegnen)
Oprettet 14. juni 1938 – Forening nr. 61 i Region V.
 

I trediverne havde gamle gardere med bopæl vest for København besvær med at møde op i ”moderforeningen” (GF-Kbh.). Offentlige transportmuligheder var besværlige og meget få havde eget køretøj. Dette var årsagen til, at tolv gamle gardere mødtes på Damhuskroen den 10. maj 1938 på initiativ af inspektionsbetjent Duelund, med det formål at starte en garderforening på Vestegnen. Man enedes om, at såfremt en kommende forening kunne påregne optagelse i De Danske Garderforeningers Fællesrepræsentation, ville der snarest blive indkaldt til en stiftende generalforsamling. Et udvalg blev nedsat og der blev arbejdet så energisk, at der kunne holdes en stiftende generalforsamling den 14. juni 1938 i Damhuskroens selskabslokaler, hvor foreningens vedtægter blev godkendt og første bestyrelse valgt med 720-2-1911 salgschef L.C. Jensen som formand.

En kreds af foreningens damer ønskede at skænke foreningen en fane. De samledes for at sy og strikke til en pakkefest og et amerikansk lotteri. Indtægten fra dette samt indsamlede beløb - og det var for den tid et betragteligt beløb - gav damerne mulighed for at købe en fane til foreningen. Den 5. marts 1939 indviedes fanen med de smukke ord "Ær den - og værn den". Der gik ikke mange år, før tunge og svære tider oprandt for vort gamle Danmark. Den siddende bestyrelse og foreningens medlemmer stod ubrydeligt fast om det, som vi kalder vort, og det betød fremgang for foreningen.
Mennesker har brug for ståsteder. Vi, der har været gardere, kan bl.a. finde et ståsted i en garderforening, og dér i det fælles kammeratskab bekræfte holdninger og sympatier for vort flag, kongehus, fædreland og landets værn.


Den 27. april 1946 blev en hjælpefond oprettet, en fond der fungerer den dag i dag.

                    
                             Foreningens 10 års jubilæum på Roskildekroen 14. juni 1948.

                             Fanebærer 743/3-24 II Henry Crone

Ved 25 års jubilæet var medlemstallet nået op på 183. Jubilæet blev fejret lørdag den 15. juni 1963 på restaurant Byparken i Glostrup. De gamle gardere trådte an i parken, hvor vicepræsidenten, oberstløjtnant Kjeld greve Brockenhuus-Schack, dekorerede 10 gamle gardere med 25 års hæderstegnet, ligesom 419-1-05 gårdejer Godtfred Petersen og 985-2-12 mølleejer H. P. Hansen blev udnævnt til æresmedlemmer. Daværende formand 720-2-11 salgschef L. C. Jensen modtog hæderstegnet for 25 års formandskab og 50 års hæderstegnet for medlemskab i De Danske Garderforeninger.

Ved generalforsamlingen i januar 1964 ønskede formanden at blive afløst, og foreslog som sin efterfølger 19-5-46 I, kontorchef A. C. Hovgaard som ny formand. Han havde på det tidspunkt fungeret som sekretær gennem 16 år. Ved samme lejlighed blev den afgående formand udnævnt til æresmedlem.
I 1969 påtog vi os opgaven at være arrangør af De Danske Garderforeningers repræsentantskabsmøde – en opgave bestyrelse og medlemmer gik særdeles positivt ind for. Det var medvirkende årsag til, at vi kunne gennemføre dette arrangement med et særdeles godt resultat.

Gennem mange år er der arbejdet ihærdigt med nye initiativer, hvor skydningen har været og stadig er den mest stabile aktivitet, ligesom vort årlige andespil har været godt besøgt i de forløbne år. Vort ”juletræsorienteringsløb”, hvor hele familien kunne deltage, har været et tilløbsstykke gennem mange år, men man har nu mistet interessen for denne aktivitet.

                 

                          Bestyrelsen 1973. Bagerst fra venstre. Maj-70 Jens Crone
                          Sep-63 Palle Skou Rasmussen, fanebærer Konradsen,
                          Nov- 62 Erik Visbech Madsen, 39 II Martin Frandsen, 39 I
                          Henning Kofoed Hansen, 41 II Erik Stig Nielsen. Siddende
                          fra venstre. 39 II
Bernhard Heinze, 46 II A. C. Hovgaard,
                          46 II
Arne Clemensen, 34 I Erhardt Haubølle

Fugleskydningerne blev startet i 1952, og har været gennemført lige siden. De første år i Sengeløse, senere på Roskilde Kroen, Byparken i Glostrup og senest på Hjemmeværnskompagni 6618, Brøndbyøster’s smukke hjemmeværnsgård beliggende på Fæstningsterrænet i Hvidovre.
1984 begyndte med en chokerende meddelelse, da vor formand 19-5-1946 I kontorchef A. C. Hovgaard, R. af D pludselig og uden varsel afgik ved døden den 7. januar. A. C. Hovgaard med fru Grethe Hovgaard, der i mere end 35 år havde arbejdet ihærdigt for garderbevægelsen, har været indbegrebet af Søndre Birks Garderforening, og ført foreningen frem til en status, vi den dag i dag nyder godt af.
Ved den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling i Marinestuen på Hjemmeværnsgården i Glostrup, blev 140440-5-52 I administrationschef, oberstløjtnant af R. S.W. Jørgensen enstemmigt valgt til ny formand. Under S.W’s ledelse holdt foreningen  kursen flot. Præsidiet og sekretariatet og mange gamle gardere har stødt på S. W’s vid og skarphed og det er på hans initiativ, at årgangsparaderne på Rosenborg Eksercerplads i maj og november afvikles som de gør den dag i dag.
Foreningens 50 års jubilæum i 1988 blev afholdt med stor tilslutning ved en dejlig fest på Orchide-Terrassen og med deltagelse af Præsidenten for De Danske Garderforeninger Kammerherre, oberst J. A. Schousboe, samt chefen for Livgarden Oberst kammerherre H. H. Jørgensen begge med frue. I festen deltog også foreningens ekstraordinære kvindelige medlemmer.

Ved generalforsamlingen i marts 1992 ønskede S. W. Jørgensen at trække sig tilbage, og foreslog som sin efterfølger bestyrelsesmedlem 305275-6-56 major K. E. Basballe. Ved samme lejlighed blev S.W. Jørgensen udnævnt til æresmedlem. S. W. trak sig dog ikke mere tilbage, end at han forblev foreningens repræsentant i vort Hjælpefond.

305275-6-56 major K. E. Basballe overtog ledelsen af vor forening i en brydningstid. Det var i den periode vi fik et nyt forsvarsforlig med ændring af værnepligten. Dette har haft sin indflydelse på medlemstallet i De Danske Garderforeninger, og  K. E. Basballe arbejdede utrætteligt ved værgemøder på LG’s kaserne for at skaffe nye medlemmer. Det store arbejde K. E. Basballe lagde for dagen, medvirkede da også til at han blev valgt til Vicepræsident for Region V i De Danske Garderforeninger (1
997-2004), hvor han også ydede et stort og ihærdigt stykke frivilligt arbejde for garderbevægelsen.

Foreningens aktiviteter udbyggedes specielt på skydeområdet, hvor trekantskydning mellem SBG – Marineforeningen og Fængselsvæsenet tog sin begyndelse, ligesom trekantskydning mellem SBG – Nordre Birks GF og GF-Kbh. sattes i værk. Søndre Birks Skyttelaug har vundet ved flere af disse konkurrencer.

Ved generalforsamlingen i marts 2000 ønskede major K. E. Basballe at trække sig tilbage, og her blev maj – 70 Jens Crone valgt til ny formand. Ved samme lejlighed udnævntes 305275-6-56 major K. E. Basballe til æresmedlem.

Jens Crone overtog og fortsatte arbejdet for at fastholde medlemstallet i foreningen og i De Danske Garderforeninger som sådan. Det var en næsten umulig opgave, da bevillingerne og personel til forsvaret, herunder værnepligtige til Livgarden blev reduceret gennem de første mange år af perioden. Som formand varetog han posten på en favnende og omsorgsfuld måde overfor alle medlemmer og var samtidig, tit ledsaget af sin hustru, en engageret deltager i foreningens arrangementer og aktiviteter. Samtidig med at han udviste en naturlig venlig autoritet og god ledelsesstil i bestyrelsen, som også styrkede og fik det bedste frem i den øvrige bestyrelse. Han kæmpede også for at støtte og skaffe Den kongelige Livgarde bedre vilkår ved de politiske forsvarsforlig og reformer der blev gennemført gennem årene. Jens Crone varetog bestyrelsesarbejde i Søndre Birks Garderforening gennem 47 år, heraf de seneste 20 år som formand. Det er en bemærkelsesværdig indsats for Søndre Birks Garderforening og for De danske Garderforeninger.

Dette medvirkede også til at han blev valgt til vicepræsident for region 5 i perioden 2012 – 2019. Ved repræsentantskabet i Slagelse i 2018 måtte han som 1. vicepræsident træde til som fungerende præsident for De Danske Garderforeninger, da præsident, oberst Flemming Rytter med kort varsel måtte søge orlov. Ved repræsentantskabsmødet i 2019 blev han med fuld opbakning indstillet og valgt til Præsident for De Danske Garderforeninger.

Foreningens aktiviteter blev i 2009 styrket med oprettelsen af en bowlingafdeling, som i dag er en af de bærende aktiviteter i foreningen. Og har gennem årene markeret sig som en af de førende foreninger på DG regions- og landsplan.

Det var også under Jens Crones ledelse at foreningen for alvor gik ind i den elektroniske tidsalder med oprettelse af egen hjemmeside, www.sbg.dk og kommunikation til medlemmerne på e-mail og senere suppleret med Facebook

 

Ved den corona-forsinkede generalforsamling i september 2020 ønskede MAJ 70 Jens Crone at trække sig tilbage som formand og som sin efterfølger, blev bestyrelsesmedlem FEB 71 Carl Aage Lausten valgt til ny formand.  Ved samme lejlighed blev Jens Crone udnævnt til æresmedlem.

Søndre Birks Garderforenings bestyrelse marts 2007. 

Siddende  fra venstre:
Kasserer:               320 Nov-68 Flemming Martinussen
Formand:               Maj-70 Jens Crone
Midten fra venstre:
Skydeudvalg:         5011441 Nov-61  Gjerd Søgaard Jensen
Festudvalg:            Jan-80  Toni Glud
Sekretær:               557 Nov-68 Tom Wiese
Bagerst fra venstre:
Fanebærer:            141001 Nov-52 Frank Larsen
Næstformand:        562461-5-63 Jakob Hjorth
Skydeformand:       Nov-74 Niels Langstrup
Skydeudvalg:          Feb-71 Dennis Østerholt 

 Medlemstallet primo 2007 er 225 medlemmer.

 


Formænd:

År

Formand

   
1938-1964 L.C. Jensen
1964-1984 A.C. Hovgaard
1984-1991 S.W. Jørgensen
1991-2000  K.E. Basballe
2000-2020 Jens Crone
2020- Carl Aage Lausten