Vedtægter for Søndre Birks Garderforening

§ 1.     Foreningens navn er Søndre Birks Garderforening, hjemmehørende i Glostrup Kommune.

 

 

§ 2.     Foreningens mål er:

           -  at fastholde hengivenhed og interesse for kongehus, fædreland og landets værn, samt at styrke de kammeratlige bånd blandt medlemmerne, hvilket søges nået ved sammenkomster, skydeaktiviteter, fester, foredrag o. lign.

           -  at hædre afdøde medlemmer ved at følge dem til graven.

           -  at understøtte trængende medlemmer, deres enker og eventuelle umyndige børn.

              (Hjælpefonden § 29)

 

 

§ 3.     Foreningen består af gamle gardere, æresmedlemmer og ekstraordinære medlemmer. Som medlemmer kan optages personer, der er eller har været tjenstgørende ved Den Kongelige Livgarde. Ingen, der er dømt for en i den offentlige mening vanærende handling, eller som ikke kan siges at være i besiddelse af sine medborgeres agtelse, kan blive eller fortsætte med at være medlem af foreningen.

 

 

 

§ 4.     Som æresmedlemmer kan udnævnes kongelige samt personer, der indtager eller har indtaget fremtrædende stillinger i forsvaret, eller på særlig måde har gjort sig fortjent i foreningen. Udnævnelse af æresmedlemmer sker på bestyrelsens forslag på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når mere end to tredjedele af de på generalforsamlingen fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 

 

§ 5.     Som ekstraordinære medlemmer kan udnævnes personer, der på særlig måde har gjort sig fortjent hertil. Udnævnelse sker på samme måde som for æresmedlemmer.

           Ekstraordinære medlemmer har ingen stemmeret.

 

§ 6.     Optagelse af nye medlemmer sker ved henvendelse til formanden eller et bestyrelsesmedlem, kontaktoplysninger findes på www.sbg.dk

            Alternativt via De Danske Garderforeninger på www.garderforeningerne.dk

            Ved optagelse er der brug for følgende oplysninger: fulde navn, bopæl, telefonnummer, e-mail, indkaldelsesmåned og år og gerne fødselsdato, evt. kompagni og soldaternummer.

 

 

§ 7.     Ved indmeldelsen i 1. halvår betales fuldt årskontingent, i 2. halvår halvt årskontingent. Foreningens medlemstegn tildeles de nye medlemmer af bestyrelsen på den følgende ordinære generalforsamling.

 

 

§ 8.     Medlemskontingentet fastsættes, efter indstilling fra bestyrelsen, af den ordinære generalforsamling for det følgende regnskabsår. Dersom generalforsamlingen ikke fastsætter noget andet beløb, gælder det forrige års kontingent fortsat.

           Kontingentet opkræves via Nets Betalings Service eller på anden vis, helårsvis i november måned og er gældende for det efterfølgende år.

 

 

 

§ 9.     Ethvert medlem, som ikke senest den 25. november har betalt sit kontingent for det efterfølgende år, underrettes skriftligt af kassereren, og har den pågældende ikke betalt senest den 15. december, kan medlemmet slettes af foreningen.

           Bestyrelsen er berettiget til at give et medlem henstand med kontingentbetalingen uden fortabelse af medlemskabet, og til efter anmodning at bevilge hel eller delvis kontingentfritagelse uden fortabelse af medlemskabet til medlemmer, hvor særlige forhold taler for det.

 

 

 

§ 10.   Udmeldelse af foreningen sker til kassereren. Kontingentet skal være betalt for det år, hvori udmeldelsen finder sted.

 

 

§ 11.   Foreningen er upolitisk.

 

 

§ 12.    Bestyrelsen arrangerer sammenkomster, skydeaktiviteter, fester, foredrag o. lign. efter behov.

           Foreningens stiftelsesdag markeres eller festligholdes hvert 5. år.

       Overskud fra arrangementer tilfalder foreningen, ligesom underskud dækkes af samme. Bestyrelsen har mulighed for at yde så væsentlige tilskud til arrangementer, at dette må finansieres af foreningens formue. Bestyrelsen er dog til enhver tid ansvarlig for at foreningen er solvent, og kan honorere sine forpligtelser, ikke mindst ift. afgifter til De Danske Garderforeninger.

 

 

§ 13.   Til foreningens arrangementer har medlemmer adgang med pårørende.

           Der kan dog afholdes arrangementer for medlemmer alene.

 

 

§ 14.   Medlemmerne opfordres til at bære forenings- og hæderstegn synligt på venstre side af brystet, når det er annonceret – især til generalforsamling og kirkelige handlinger.

 

 

 

§ 15.   Foreningens midler forvaltes af bestyrelsen til foreningens bedste. Kontante midler skal indestå på konto og værdipapirer være lagt i depot i pengeinstitut, hvorover kun kan rådes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med kassereren. Dog råder kassereren på egen hånd over et beløb til betaling af løbende udgifter af en størrelsesorden, som til enhver tid fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal til en hver tid udnytte pengeinstituttets itløsninger og øvrige muligheder for at tilsikre en gennemskuelig, smidig og sikker forvaltning af foreningens midler, herunder en eventuel mulighed for en elektronisk løsning med sikker verifikation af lovlig adkomst. Udover kassereren skal formanden eller næstformanden, eller hvem i bestyrelsen denne opgave måtte uddelegeres til og på samme vilkår have fuldmagt til foreningens konti og depoter i pengeinstituttets netbank.

 

§ 15.1.   Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

 

§ 16.   Bestyrelsen aflægger regnskab over sin forvaltning på den ordinære generalforsamling.

       Det årlige regnskab skal være afsluttet og revideret senest 14 dage før generalforsamlingen.

           Regnskabsåret er kalenderåret.

       Til at revidere foreningens regnskaber vælger generalforsam­lingen to revisorer for 2 år ad gangen, således at en af dem efter tur fratræder på generalforsamlingen, og tillige en revisor­suppleant for et år ad gangen.  

 

 

§ 17.   Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender; kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter.

 

 

§ 18.   Den årlige generalforsamling, der afholdes inden udgangen af marts, indvarsles i garderbladet eller ved anden skriftlig henvendelse til medlemmet senest 30 dage forinden med henvisning til den faste dagsorden jf. foreningens vedtægter § 18.

       Dagsorden samt regnskaber vil være fremlagt på generalforsamlingen, men kan om ønsket rekvireres hos kassereren, 8 dage før.

 

           Den faste dagsorden er:

 

           1.     Valg af dirigent.

           2.     Beretninger til godkendelse: (a og b tages under et)

                   a. Formand for foreningen.

                   b. Formand for hjælpefonden.

                   c. Formand for skyttelauget.

                   d. Formand for bowling

 

           3.     Regnskaber til godkendelse: (a og b tages under et)

                   a. Foreningen.        (Ved kasserer, formand eller revisor)

                   b. Hjælpefonden.   (Ved kasserer, formand eller revisor)

                   c. Skyttelauget.       (Ved skyttelaugets kasserer, formand eller revisor)

                   d. Bowling             (Ved formand for bowling eller revisor)

           4.     Fastsættelse af årskontingent for næste år.

           5.     Indkomne forslag.

             Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære ge­neralfor­samling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

           6.     Valg af formand.

           7.     Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

           8.     Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

           9.     Valg af 1 revisor

         10.     Valg af 1 revisor­suppleant.

         11.     Valg af fanebærer eller fane­bærersuppleant.

         12.     Valg af 1 foreningsmedlem til Hjælpefondens bestyrelse (i ulige år) eller suppleant for samme (i lige år). Herudover orientering om hvem der af foreningens bestyrelse er valgt som medlem, jf. Hjælpefondens fundats §4.

13.       Eventuelt - herunder bl. a. overrækkelse af hæderstegn.

 

 

§ 19.   Berettiget til at afgive stemme har personligt mødende medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

       Afstemning sker ved håndsoprækning. Dirigenten kan, hvis han selv finder anledning dertil, og skal på begæring af mindst 5 medlemmer, lade afstemningen ske skriftligt.

 

 

§ 20.   Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de frem­mødtes antal.

       Ethvert forslag anses for vedtaget, når mere end halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget.

       Forslag om ændring af vedtægterne, undtagen § 31 og § 32, anses for vedtaget, når mere end to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

       Forslag om ændring af vedtægternes § 31og § 32 anses for vedtaget, når de deri afgivne afstemningsregler for foreningens opløsning er fulgt og stemmekravene opfyldt.

 

 

§ 21.   Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 25 medlemmer sender bestyrelsen skriftlig begæring derom samtidig med det motiverede forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal i så tilfælde sammenkaldes ved meddelelse til hvert medlem med 8 dages varsel, senest 14 dage efter at begæring herom er modtaget af formanden.

      

 

§ 22.   Bestyrelsen består af en formand og indtil 8 bestyrelsesmedlemmer, der alle er ulønnede.

Antallet af bestyrelsesmedlemmer – incl. formanden – skal altid være ulige.  

           Formanden vælges for 1 år.

       Hvis flere kandidater er foreslået vælges formanden ved særskilt afstemning.

       Den kandidat, som får flest stemmer, anses som valgt. Står stemmerne lige for to eller flere kandidater med højest stemmetal, foretages omvalg mellem disse, indtil en af dem får flest stemmer.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer, fanebærer og fanebærersuppleant vælges for 2 år, således at halvdelen af antallet af bestyrelsesmedlemmerne, fanebæreren, respektive suppleanten, afgår efter tur hvert andet år.

       Genvalg kan finde sted.

       Valget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer foretages under eet, hvis flere kandidater end ledige pladser er foreslået. De kandidater, som får flest stemmer, anses som valgt. Kan ledige pladser ikke besættes efter de opnåede stemmer, fordi to eller flere kandidater har samme stemmetal, trækkes lod om pladserne.

       Tilsvarende gælder for valget af bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsessuppleanter vælges hvert år.

       Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, kasserer og sekretær. Dersom et bestyrelsesmedlem udebliver fra bestyrelsesmøde to på hinanden følgende gange uden at melde forfald, kan bestyrelsen bestemme, at vedkommende udtræder af denne, hvorefter supplean­ten indkaldes.

 

 

§ 23.   Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen skal indkaldes inden 8 dage, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

      Formanden leder bestyrelsens møder og drager omsorg for, at dens beslutninger protokolleres og udføres. Hans myndighed går ikke ud over, hvad der er vedtaget på bestyrelsesmøderne.

           Han varetager alt, hvad der måtte indgå til ham angående for­eningen.

 

 

§ 24.   Næstformanden overtager under formandens fravær eller forfald hans funktioner. Hans stilling med hensyn til myndighed, ansvar og rettigheder er, i den tid han fungerer, lig formandens.

 

 

§ 25.   Kassereren varetager foreningens økonomi.

            Medlemsregistrering varetages ligeledes af kassereren eller hvem bestyrelsen        

            måtte uddelegere det til.

 

 

§ 26.   Sekretæren protokollerer og udsender bestyrelsesmødereferater samt refererer til GarderBladet, eller hvem bestyrelsen måtte uddelegere det til.

 

 

 

§ 27.   Fanebæreren er ansvarlig for fanen. Er han forhindret i at udøve sin funktion, træder suppleanten til.

      Fanen skal være til stede ved et medlems begravelse, når de efterladte ønsker det.

 

 

§ 28.   Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender. Hvor vedtægterne i et eller andet opstået spørgsmål intet foreskriver, træffer bestyrelsen på eget ansvar den nødvendige afgørelse.

           Bestyrelsen kan ekskludere et medlem.

       Et medlem, som føler sig forurettet af bestyrelsen, har ret til at forelægge sin sag for generalforsamlingen efter reglerne om forslag i § 18, stk. 5.

 

 

§ 29.   På den ordinære generalforsamling den 27. april 1946 er ved fundats vedtaget oprettelse af et hjælpefond.

       Hjælpefondens bestyrelse består af de i Hjælpefondens fundats § 4 nævnte personer. Hjælpefondens fundats indgår i en integreret del af nærværende vedtægter.

       Disse er overfor generalforsamlingen ansvarlige for, at denne fundats ordlyd nøje overholdes.

           Fondens regnskaber revideres af foreningens revisorer.

 

 

§ 30.   På den ordinære generalforsamling den 8. februar 1990 vedtog man skyttelaugets oprettelse.

           Skyttelauget benævnes Søndre Birks Garderforening's Skyttelaug.

           Skyttelaugets ledelse vælges af foreningens bestyrelse.

       Skyttelaugets ledelse forestår foreningens skydeaktiviteter og er ansvarlig for våben materiel samt medlemskab af anerkendt skytteorganisation.

        Alle skytter skal overholde de til enhver tid givne bestemmelser som er udstukket af DGI eller politiet. Hvis skyttelaugets ledelse bliver opmærksom på

        at forholdene for en skytte med våbenpåtegning ændrer sig betænkeligt skal skyttens våbenpåtegning tilbagekaldes og politiet underrettes.    

       Skyttelaugets driftsregnskab revideres af foreningens revisorer og forelægges på den ordinære generalforsamling.

 

 

§ 31.   Foreningen kan kun opløses ved beslutning af to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mere end fire femtedele af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget.

       Ved opløsning overføres alle nettoaktiver til De Danske Garderforeningers Fællesrepræsentation.

 

 

§ 32.  Foreningen kan kun sammenlægges med andre foreninger ved beslutning af to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mere end fire femtedele af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget.

       Ved sammenlægning overføres alle nettoaktiver til den fortsættende forening.

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. juni 1938 og ændret på generalforsamlingerne den 27. april 1946, den 27. januar 1959, den 24. januar 1968, den 27. januar 1986, den 8. februar 1990, den 19. februar 1998, den 12. marts 2002, den 18. marts 2003, den 23. marts 2006, den 29. marts 2007 og på den ekstraordinære generalforsamling den 15. august 2022, den 24. marts 2023

 

 

 

Efter generalforsamlingsbeslutning af 27. april 1946, har ”Søndre Birks Garderforening” stiftet en fond med følgende

 

Fundats

 

 

§ 1.     Fondens navn er "Hjælpefonden, stiftet af Søndre Birks Garderforening".

 

 

§ 2.     Fondens midler, som er tilvejebragt ved gaver og på anden måde, kan forøges ved henlæggelse af formuens afkast, ved gaver fra andre og  tilskud fra Søndre Birks Garderforening.

 

 

§ 3.     Fondens kapital må ikke formindskes.

       Beløb fra salg eller udtrækning af værdipapirer og andre aktiver tilhører kapitalen.

       Midlerne anbringes med tilbørlig hensyntagen til såvel sikkerhed som afkast.

       Værdipapirer noteres på fondens navn i pengeinstitut/Værdipapircentralen.

 

 

§ 4.     Hjælpefondens bestyrelse består af 3 medlemmer af garderfore­ningen:

 

           a.   Den til enhver tid værende formand for Søndre Birks Garderforening.

           b.   Et andet af garderforeningens bestyrelsesmedlemmer valgt af bestyrelsen.

           c.   I ulige år vælges på Søndre Birks Garderforenings generalforsamling et af foreningens medlemmer som bestyrelsesmedlem af Hjælpefonden.

           d.   I lige år vælges på Søndre Birks Garderforenings generalforsamling et af foreningens medlemmer som supple­ant for det under punkt c. anførte medlem.

                 Hvert valg gælder for en 2-årig periode.

                 Bestyrelsen er ulønnet.

                 Bestyrelsens beslutninger skal indføres i protokollen.

                 Hjælpefonden tegnes af bestyrelsens medlemmer i forening.

 

 

§ 5.     Fondens regnskabsår er kalenderåret.

       Dets regnskab føres af garderforeningens kasserer og revideres af garderforeningens revisorer.

       Fondens årsregnskab skal med revisorernes påtegning forelægges garderforeningens ordinære generalforsamling.

           Kassereren og revisorerne er ulønnede.

 

 

§ 6.     Af formuens årlige afkast afholdes først de med fondens forvaltning forbundne udgifter. Overskuddet med tillæg af eventuelt overførte disponible midler fra foregående år anvendes i overensstemmelse med § 7.

 

 

§ 7.     Efter bestyrelsens beslutning uddeles de disponible midler efter følgende retningslinier:

 

           a.   Passende beløb anvendes til at hædre afdøde medlemmers minde og til opmuntring for syge, invaliderede eller ældre medlemmer samt årets enker.

           b.   Et passende beløb uddeles som støtte til medlemmer eller disses nærmeste pårørende. Garderforeningens medlemmer kan fremsende skriftlige begrundede forslag om støtte til formanden senest 1. november.

           c.   Ikke anvendte disponible midler skal enten henlægges til kapitalen eller overføres som disponible midler til det følgende år.

 

 

 

§ 8.     Opløses Søndre Birks Garderforening, skal fondens formue overdrages til De Danske Garderforeningers Fællesrepræsentation, som det igen påhviler at overdrage formuen til ”Frederik den VIII’s Mindefond”.

   Det er den på opløsningstidspunktet siddende bestyrelses pligt at sørge for, at denne overdragelse finder sted.

    

 

§ 9.      Sammenlægges Søndre Birks Garderforening med en eller flere foreninger, og tager foreningen et andet navn end Søndre Birks Garderforening, overdrages fondens formue jf. § 8.

 

 

§ 10.     Sammenlægges Søndre Birks Garderforening med en eller flere foreninger, og den nye forenings navn forbliver Søndre Birks Garderforening, tilfalder Hjælpefondens formue den fortsættende forening.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingerne den 27. april 1946, den 18. februar 1988, den 19. februar 1998, og den 12. marts 2002.

 

 

For bestyrelsen for Søndre Birks Garderforening.

 

Jens Crone                                                                      S. W. Jørgensen

Formand                                                                         Dirigent