23.09.2021 Søndre Birks Garderforenings 84. Generalforsamling


Den 23. september afholdt vi vor udsatte 84. ordinære generalforsamling i Glostruphallens Restaurant. Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer med en særlig hilsen til vore 2 æresmedlemmer, Knud Basballe og Jens Crone. Fanen førtes ind og som en del af vores værdigrundlag og når gamle gardere mødes, udtalte vi samlet et "Gud bevare Dronningen". Derefter udtalte formanden mindeord over vore afdøde kammerater, efterfulgt af 1 minuts stilhed og afsluttet med et "Æret være deres minde".
Som første punkt til dagsorden valgtes æresmedlem Jens Crone til dirigent, der konstaterede generalforsamlingen som lovligt indvarslet. Formanden aflagde herefter beretning for Forening og Hjælpefond. Niels Langstrup og Jakob Hjorth aflagde beretning for henholdsvis årets skyde- og bowlingaktiviteter. Herefter redegjorde kasserer Flemming Martinussen for foreningens regnskaber for Forening og Hjælpefond, ligesom Niels Langstrup redegjorde for Skyttelaugets regnskab. Samtlige beretninger og regnskaber blev enstemmigt godkendt. Kontingentet for 2022 er uforandret kr. 330,-
Det blev til genvalg af formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer Flemming Martinussen, Jan Willmarst og Niels Langstrup. Nyvalg af bestyrelsesmedlem Henrik Graves Pedersen. Ligeledes nyvalg af Karsten Lustrup som 1. suppleant. Nyvalg af Niels Banche Petersen til fanebærer og nyvalg af Karsten Lustrup til fanebærerløjtnant. Genvalg af Flemming Martinussen til foreningsmedlem til Hjælpefondets bestyrelse.
Under eventuelt var der uddeling af jubilæumstegn, i år var der kun en enkel modtager til stede, men det var til gæld vores gode garderkammerat Klaus Kammer, hvor formanden med stor glæde kunne overrække 60 års tegnet og takke Klaus for de mange års medlemskab, det gode humør og det gode bidrag til foreningens virke og støtte til garderbevægelsen. Formanden takkede dirigent Jens Crone for en godt ledet generalforsamling og bestyrelse og alle udvalg for en god indsats i det forløbne år.
Derefter gik vi over til den mere fornøjelige del af aftenen, med spisning og hyggelig snak hen over bordene.