25.03.2022 Søndre Birks Garderforenings 85. Generalforsamling


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Generalforsamling 2022

Afholdt 25. marts 2022 i Glostruphallens restaurant, den rigtige måned ifølge vedtægterne.

I år havde vi gjort det ekstra festligt i anledning af corona-restriktionernes ophør og H.M. Dronningens 50 år regentjubilæum

Kl. 18.30 satte vi os til et veldækket bord og indtog en udsøgt middag frembragt helt fra bunden af et kompetent køkkenhold under ledelse af Henrik og Karsten.

 

Hovedret

Helstegt oksemørbrad a la Henrik og Karsten

Hertil krydrede bagte halve kartofler i tern med krydderurter og sauce Choron

Garneret med lidt grønt og sundt.

Hertil et glas rødvin eller en øl/vand  

Dessert

Svesketrifli med sprød rugbrødscrumble a la Henrik

Hertil et glas Garder Portvin til 

 

Vi afrundede middagen med en god kop kaffe med lidt småkager til.

I anledningen af Hendes Majestæt Dronningens 50 års regent-jubilæum var prisen for alt dette beskedne 50 kr 

 

Kl. 20.15 gik vi i gang med generalforsamlingen.

Formanden Carl Aage Lausten CAL formelt velkommen og befalede ”Før Fanen ind”, og udtalte et ”Gud bevare Dronningen” hvilket markerede begyndelsen på den 85.Generalforsamling i Sdr. Birks Garderforening. 

Herefter mindes vort medlem JULI 80, Kim Preben Jensen, som desværre er afgået ved døden siden sidste generalforsamling 

Formanden præsenterede herefter bestyrelsen som den var sammensat ved generalforsamlingens begyndelse: 

 

Pkt.1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslog Tom Wiese. Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig Pga. kassererens sygdom havde det ikke været muligt at færdiggøre regnskab for hovedforeningen og hjælpefonden.

Dirigenten foreslog på anbefaling af Bestyrelsen at gennemføre generalforsamlingen alligevel og udskyde godkendelse af regnskaberne til en senere lejlighed.  Dette blev godkendt. 

Formandens beretning siden sidste generalforsamling i uddrag: 

Ved GarderMarch 25.9.21 stillede vi med 2 mand som vejvisere på ruten,

Niels Banche og CAL havde ansvaret for et fodgængerfelt i Allerød. Her oplevede vi passage af 2000 deltagere i løbet af dagen.  

Andespil 4.11. Årets store familiebegivenhed i Glostruphallen med 66 glade deltagere, store som små. Stemningen var i top og alle havde en god aften. 

Hendes Majestæt Dronningens 50 års regentjubilæum. Her skulle vi have deltaget med vor fane 15.1. Men det blev desværre udsat til senere på året. Formentlig til september 

Reception 22.1. i anledning af fusion mellem Haslev og omegn og Faxe og omegn G/F deltog Jakob, Karsten og CAL Den nye forening fik navnet Haslev- Faxe Garderforening 

Fællesarrangement 27.1.22   50 gamle gardere og ledsagere havde en dejlig aften i Fløng Forsamlingshus, hvor de 3 garderforeninger, Høje-Tåstrup og omegn, Gl. Roskilde Amt og Søndre Birk havde inviteret til en fælles aften i hyggelige omgivelser med spisning og foredrag af NOV 67 Søren Sørensen, der fortalte levende og interessant om sine 20 år som chauffør ved Kongehuset, ledsaget af egne spændende billeder på storskærmen.  

Vores fane har deltaget ved:

30.11. 21 ved hjemsendelsesparade i Høvelte

1.3. 22 ved Chefskifteparade for II LG på GDK d. 1.3.22 

Lidt om Livgarden

Også i den seneste periode har Livgarden haft helt andre opgaver og udfordringer end normalt. Vi får jo alle

løbende god orientering i Garderbladet om vores gamle regiments vilkår og forhold. 

Historisk Samling

 

Her er den gode nyhed at samlingen genåbnede for 3 uger siden.

Åbningstiderne er som sædvanlig hver weekend kl. 11.30 – 15. Det nyerhvervede maleri af Paul Fischer er ligeledes på plads i samlingen.

Fokuspunkter hos DG.

Et online baseret medlemskartotek er under udarbejdelse, men er blevet forsinket. Det skulle have været i brug her i februar/marts måned. Vi venter og glæder os til at det kan tages i brug. 

Vedtægtsudvalget har færdiggjort deres opgave. Den primære opgave var at indarbejde muligheden for permanent videreførelse af projektet DG-UNG i DGs fællesvedtægter, som jo kører i en 3 års prøveperiode. Det arbejde er nu færdigt og vil blive forelagt på formandsmøderne i de enkelte regioner rundt i DK. 

På Repræsentantskabsmødet den 21.maj i Holstebro, skal der træffes beslutning om en permanent videreførelse af DG-UNG eller afslutning af projektet. Her skal vi gøre os det klart, at det ikke på kort sigt vil give flere medlemmer i vores forening eller andre garderforeninger. Men i det lange perspektiv vil det forhåbentlig kunne betyde at De danske Garderforeninger fortsat eksisterer og stadig kan støtte DKL og de tjenstgørende gardere. 

Afgiftstigning til DG Økonomien i DG er presset og kører med underskud. Således blev der på sidste års repræsentantskabsmøde i Svendborg vedtaget et ekstraordinært tilskud på 10 kr. pr. medlem for at kunne dække underskuddet i 2022. Derfor vil en afgiftsstigning pr. medlem på 30-35 kr. være nødvendigt for få økonomien til at hænge sammen og i vores region V er der opbakning til dette. Formentlig vil det blive vedtaget på Repræsentantskabsmødet i Holstebro til maj.  

Det samlede medlemstal i DG er på (i runde tal) 8500 foreningsmedlemmer og 1750 medlemmer i DG-UNG. I alt 10.250 medlemmer. Status Quo siden sidst, men med et fald i normale medlemmer og en stigning i DG-Ung medlemmer. 

Sammenlægninger af Garderforeninger. CAL har talt med formanden hos Høje Tåstrup GF som også ser en sammenlægning med SBG som en naturlig og geografisk mulighed.

 HTG vil dog gerne nå at fejre deres 50 års jubilæum i 2026, inden en evt. sammenlægning. Sådan en sammenlægning vil under alle omstændigheder kræve en del forarbejde, bl.a. skal vores vedtægter tilpasses og vedtages på kommende generalforsamlinger, så det rent praktisk kan lade sig gøre. Så 4 års forberedelse er sikkert realistisk nok. 

 

Pkt. 2.b. 

Beretning 2021 for Hjælpefonden:  

Hjælpefondens formål er at besøge og lægge kranse på årets afdøde kammeraters gravsteder, besøge vores afdøde kammeraters enker, besøge og hjælpe ældre trængende, handicappede eller syge, hvor det er muligt. 

Jul 2021 besøgt 4 gravsteder med pude eller krans med foreningens bånd: 

Dennis Østerholt, Østre kirkegård Roskilde. Sammen med Lone, Dennis enke

Kristian Christensen, Glostrup kirkegård

Mogens Kjær Hansen, Kildebrønde kirkegård

Lis Hjorth, Ishøj kirkegård, sammen med Jakob Hjorth 

Julen 2021 var der 12 medlemmer over 80 år. De fik alle tilsendt vores forenings julekort med en personlig hilsen fra bestyrelse og formand. Nogle har vi også besøgt eller talt med pr. telefon 

Vi har været på 8 hjemmebesøg

Flemming, Jakob og CAL fordelte hjemmebesøgene geografisk imellem sig og er enige om at det er altid en glæde at tage på disse besøg. 

Afslutningsvis rettede CAL en stor tak til bestyrelse og øvrige der i perioden har hjulpet til og gjort et arbejde for foreningen 

 

Pkt 2.c 

Skyttelauget. Formand Niels Langstrup (NL) Det har været en næsten normal sæson kun et enkelt arrangement har det været nødvendigt at aflyse. Jan Willmarst stopper desværre af helbredsgrunde, så der vil ske en omfordeling af opgaver i Skyttelauget. 

Ny sæson begynder 28.9.22. 

Beretningen og regnskab blev godkendt. 

Pkt 2 d 

Bowlingformanden Jacob Hjort meldte om ringe deltagelse. Den gl. bowlinghal lukkede i 2020 og der spilles nu hos Cecilles bowling i City 2, men de baner er ikke så gode, så der ledes efter et andet sted. På trods af det sparsomme fremmøde lykkedes det alligevel at erobre en 2. plads ved Regions Mesterskabet i Roskilde 

 Jacob udsender program til medlemmerne og håber på fremgang i deltagerantallet.

Beretningen blev godkendt 

Pkt. 3 a,b, Regnskaber 

Punkt a og b udgik.  Regnskaberne vil blive fremlagt på en ekstra ordinær generalforsamling, så snart de er færdige.  

Pkt. 3 c

Niels Langstrup (NL) fremlagde Skyttelaugets regnskaber

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger 

Pkt.4 Fastsættelse af kontingent for 2023 

Bestyrelsen foreslog en forhøjelse til kr. 350,-, hvilket en tidligere generalforsamling har givet bestyrelsen bemyndigelse til at gøre uden yderligere vedtagelse. Samtidig ønskede bestyrelsen mandat til, såfremt det skønnedes nødvendigt, at måtte forhøje kontingentet op til kr. 400,- ligeledes uden yderligere vedtagelse på en generalforsamling.  

Begge forslag blev vedtaget. 

Valg til bestyrelsen:

Nyt bestyrelsesmedlem SEP 88 Karsten Lustrup

Ny 1. suppleant til bestyrelsen MAJ 70 Carl Hjembæk Petersen                               

Ny Revisor FEB 71 Erik Nielsen              

Ny Revisorsuppleant JULI 78 Kim Stormly Hansen        

På øvrige poster var der genvalg eller ikke på valg 

Pkt. 13 Eventuelt  

Formanden ville gerne takke Jan Willmarst for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen og overrække en gave fra bestyrelsen. Men han var desværre ikke til stede pga. sygdom.

Ligeledes ville formanden gerne takke Palle Skov Rasmussen for hans mangeårige arbejde som revisor i foreningen og overrække en gave fra bestyrelsen, men han var desværre ikke tilstede pga. sygdom 

Formanden vil overrække gaverne ved førstkommende lejlighed.  

Formanden mindede om at årgangsparaden i år finder sted den lørdag den 13. august