24.03.2023 Søndre Birks Garderforenings 86. Generalforsamling

Generalforsamling 2023

Fredag d. 24. marts 2023 kl. 18.30 i Glostruphallens Restaurant og blev gennemført planmæssigt iht. dagsordenen.

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev alle enstemmigt vedtaget.

FEB 74 Carsten B. Nielsen blev nyvalgt til bestyrelsen. Genvalg på alle andre poster.

Sidste punkt var uddeling af jubilæumstegn.

Årets modtagere var: JULI 75 Dan Hansen 25 år, SEP 83 Henrik Larsen 40 år, JULI 71 Erik Hansen, JAN 72 Steen Falk og April 72 Niels Banche Petersen, alle tre 50 år

Der var også et fødselsdagskort og en fl. portvin til Michael Kammer i anledningen af 80 års dagen. Til lykke til jer alle.

Søndre Birk fylder 85 år Efter generalforsamlingen serverede bestyrelsens køkken- og festudvalg en varm Supreme buffet, hertil rødvin, øl/vand og et glas garderportvin til desserten. Det var rigtig lækkert alt sammen og fadene blev da også tømt. Alle hyggede sig og havde en god aften.
 


  


 


 

  
  


  


 


 

REFERAT fra Søndre Birks Garderforenings  86. Generalforsamling

Fredag 24-3-2022 Kl. 18:30
Sted: Glostrup Hallens Restaurant
Stadionvej 2600 Glostrup

 
Formanden Carl Aage Lausten CAL bød velkommen og befalede ”Før Fanen ind”, og udtalte et ”Gud bevare Dronningen” hvilket markerede begyndelsen på Generalforsamlingen i Sdr. Birks Garderforening.
Herefter nævntes vore medlemmer, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling 

Feb 71 John Fuhrmann
Sep 61 Ole Blyme

Jul 66  Flemming Munk
Maj 46 Jørgen Schwartz
Feb 69 Jan Willmarst, tidligere bestyrelsesmedlem
Aug 56 Æresmedlem, tidligere vicepræsident og formand Knud Basballe

Formanden udtalte mindeord og forsamlingen mindes de afdøde med 1 minuts stilhed

Formanden præsenterede herefter bestyrelsen som den var sammensat ved generalforsamlingens begyndelse: 

Carl Aage Lausten               Formand for forening og hjælpefond
Jakob Hjorth                       Næstformand, Festudvalg, Bowlingformand
Niels Banche Petersen         Kasserer/fanebærer/Festudvalg
Toni Glud                            WEB Master/Festudvalg
Niels Langstrup                   Skydeformand/Festudvalg/registrator

Karsten Lustrup                      Skydeudvalg/Fanebærersuppleant/Festudvalg

Henrik Graves Pedersen      Skydeudvalg/Festudvalg
John Bennetzen                   Skydeudvalg/Festudvalg
Carl Hjembæk Petersen       Sekretær/Festudvalg 

Pkt.1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslog Tom Wiese. Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig  

Pkt.2. Beretninger 

CAL indledte med at aflægge beretning for hovedforeningen. 

Vi er i dag 117 medlemmer, en netto tilbagegang på 7. Så en opfordring til alle her i dag,
skaf et medlem og få en fl. Garderportvin!
Normalt dækker beretningen perioden siden sidste generalforsamling. I dag vil jeg dog gå
tilbage til årsskiftet 2021/22.
Den daværende kasserer Flemming blev syg omkring det tidspunkt med stadige
hospitalsindlæggelser og ambulante behandlinger til følge. Årsregnskaberne for
hovedforeningen og hjælpefonden blev derfor ikke gjort færdig til den ordinære
generalforsamling for et år siden.
Tiden gik og kassereren blev ved med at love regnskaberne færdige. Da vi nåede medio juni
måned var jeg hos kassereren og hente alt regnskabsmateriale.
Bestyrelse, revisorer og jeg måtte derfor færdiggøre regnskaberne i fællesskab og med
ekstern hjælp af sagkyndig i bogføring og regnskaber. Det var en stor og omfattende
opgave, da der var mange ting der ikke stemte.
Tidligere havde alene kassereren adgang til bank, NemID, myndigheder m.v. Da jeg skulle
have adgang, blev vi klar over at vores vedtægter ikke beskrev hvem der kunne tegne
foreningen. Det betød i praksis at alle 9 bestyrelsesmedlemmer skulle underskrive digitalt
for at jeg eller en anden i bestyrelsen kunne få fuldmagt til banken.
Det var en besværlig og tung arbejdsgang. Derfor fremlagde vi og fik godkendt på den
ekstraordinære generalforsamling den 15. august en tilføjelse til § 15 som beskriver hvem
der kan tegne foreningen, her fik vi også godkendt regnskaberne for 2021.
Vi har også skiftet bankforbindelse til Danske Bank, hvor vi betaler mindre i gebyrer og
omkostninger. 

Bestyrelses- og formandsmøder:
Vi har siden sidste ordinære generalforsamling afholdt 8 bestyrelsesmøder. Desuden er vi
meget i indbyrdes kontakt på e-mail og telefon. Bestyrelsesmøderne er fortrinsvis blevet
afholdt som aftenmøder hos skydeformand Niels Langstrup, som altid er klar til at give os
husly og sørge for forplejning til os. En stor tak til Niels.
Vi har deltaget i 2 formandsmøder i region 5. 

Foreningens aktiviteter og arrangementer (siden sidste ordinære generalforsamling): 

Repræsentantskabsmøde 21.maj i Holstebro, her deltog Jakob Hjorth og jeg med fanen
Deltog med fanen i årsdags- og Dronning parade 24.6. på Livgardens kaserne
Deltog med fanen ved hjemsendelseparade 29.7. på Garderkasernen
Ekstraordinær generalforsamling i Glostrup 15.8. 

Fugleskydning 3.9. på skydebanen i Greve. Det var første gang i Greve og der faldt mange
positive bemærkninger om stedet. Så det er ikke sidste gang, idet forholdene da også er
rigtige gode med velfungerende skytteforhold og gode opholdslokaler. Desuden slipper vi
for besøg af politiet, da banen er permanent godkendt til fugleskydning. 

Fanekursus på Roskilde brandstation, 4.9. Gl. Roskilde Amts G/F havde arrangeret
fanekursus under ledelse af Ole Abildgård. John, Karsten og mig selv deltog.
Efter fanekursus tog vi direkte til biskopindsættelse i Roskilde domkirke. Her deltog John
Bennetzen og Karsten Lustrup med fanen sammen med 7 andre garderforeninger ved
indvielsen af Provst Ulla Thorbjørn Hansen som ny Biskop i Roskilde Domkirke. 

Flagdag 5.9. hos Glostrup kommune, her deltog fanen og 7 gl. gardere i ceremonien.
DG har den smukke tradition, at foreningerne sætter et flag med et DG emblem på faldne
garderes grave rundt i landet. Således satte vi Dannebrog på en falden garders gravsted på
Hvidovre Kirkegård, der hører til vores område. 

Vingsted skydningen 17.9. Her var vi repræsenteret af Jens Crone, John Bennetzen og Carl
Aage

Gardermarch 25.9. Her deltog H.A. Frederiksen og H. G. Pedersen som vejvisere på ruten. 

Andespil 4.11. Vores betænkeligheder ved om nogle ville blive hjemme pga. inflation,
stigende energipriser mm. var helt unødvendige.
Vi havde stort rykind af glade og veloplagte gæster, endda flere end året før. Der blev købt
plader og spillet banko på livet løs. 

Faneborg på Kgs. Nytorv. 12.11. Fanebærer Niels og faneløjtnant Karsten deltog med fanen
i markeringen af Hendes Majestæt Dronningens 50-års jubilæum og karettur.
Deltog med fanen ved hjemsendelseparade 30.11. på Garderkasernen 

Fællesmøde 26.1.23. De 3 garderforeninger Høje-Taastrup og Omegn, Gl. Roskilde Amt og
Søndre Birk afholdt fælles vintermøde i Tåstrup Kulturcenter. 55 veloplagte deltagere
hyggede sig med spisning, kaffe og spændende foredrag 

Fanen har deltaget ved 10 forskellige begivenheder og 5 bisættelser. Tak til fanebærer og
Faneløjtnant 

Lidt om Livgarden Vores gl. regiment har virkelig haft mange usædvanlige arbejdsopgaver
de seneste år. Fra corona relaterede vagtopgaver, bevogtning af F16 fly på Bornholm og nu
også udstationering af 1. bataljon i Letland som led i Natos fremskudte beredskab. 

Fokuspunkter hos DG. 

Ved repræsentantskabsmødet i Holstebro blev prøveprojektet DG-Ung vedtaget og
indskrevet som en permanent del af fællesvedtægterne for De Danske Garderforeninger.
Her var det også nødvendigt at hæve afgiften til DG til 235 kr. pr. medlem, hvoraf 10 kr. går
til DG s gavefond. Dette blev også vedtaget.
Det seneste medlemstal i DG er på (i runde tal) 8400 foreningsmedlemmer og 1350
medlemmer i DG-UNG. I alt 9.756 medlemmer!! (Første gang under 10.000)

  

Pkt. 2.b. 

Beretning 2021 for Hjælpefonden:  

Hjælpefondens formål er at besøge og lægge kranse på årets afdøde kammeraters gravsteder, besøger vores
 afdøde kammeraters enker, besøge og hjælpe ældre trængende, handicappede eller syge, hvor det er muligt. 

Julen 2022 var der 16 medlemmer over 80 år.
Jakob og CAL har besøgt 6 medlemmer
De resterende 10 medlemmer har hver fået tilsendt personligt julekort fra
Bestyrelsen 

Vi har besøgt 5 gravsteder med krans bundet med foreningens bånd:
FEB 71 John Fuhrmann
SEP 61 Ole Blyme, sammen med enken Britta Blyme
JULI 66 Flemming Munk, sammen med enken Søs Lyngborg
FEB 71 Dennis Østerholt
FEB 69 Jan Willmarst 

Formanden afsluttede sine beretninger med at takke bestyrelsen, skydeformand skydeudvalg, festudvalg,
bowlingleder, fanebærer og revisorer for deres indsats i årets løb.

Endvidere bragtes en tak til vores æresmedlem for bidrag til foreningsarbejdet. 

Og endelig rettedes en tak til medlemmerne for deltagelse i foreningens liv og arrangementer. 

Pkt 2.c 

Skydeudvalgsformand Niels Langstrup aflagde beretning for skyttelauget. 

Der er god opbakning til skydningen i Glostrup Hallen. Der er et godt forhold til bueskytterne som også har
 baner i kælderen. Vi har haft skydning med Marinen. 

Desværre har der været lidt tekniske problemer med banerne, men de er nu rettet. Alt i alt er året forløbet
 godt, sæsonen afsluttes som vanligt med en hyggelig afslutningsfest i Glostrup Gl. Præstegård 

Pkt 2 d 

Bowlingformanden Jakob Hjort aflagde sin beretning.  

Der er desværre ikke stor opbakning til bowling. Jakob forsøger at udsende program og opfordring til at
 møde op, men deltager antallet ligge kun på ganske få medlemmer pr. gang.  

Pkt. 3 a,b,Regnskaber 

Niels Banche Petersen NBP forelagde regnskabet for hovedforeningen. Vi har pr. 1.1.23 skiftet bank til
Danske Bank, det har medført nogle en gangs omkostninger, men de daglige omkostninger er lavere end hos
vores tidligere bank, desuden tilbyder Danske Bank en særlig forenings service. 

Derpå forelagdes regnskabet for hjælpefonden. 

Regnskab for skyttelauget og bowling blev fremlagt af hhv, Niels Langstrup og Jakob Hjorth 

Beretninger og regnskaber blev alle godkendt af generalforsamlingen.
 

Pkt.4 Fastsættelse af kontingent for 2023 

Bestyrelsen foreslår uændret kr. 350,-
(20 kr. af kontingent er øremærket til julegave til vagtgående gardere samt gardere i udlandet.) 

 

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår ændringer til vedtægternes § 3, 6, 8, 9, 12, 14, 25, 26 

Til §§ 25 & 26 blev der vedtaget en mindre korrektion af teksten. 

Forslag : §25
Kassereren varetager foreningens økonomi.

Medlemsregistrering varetages ligeledes af kassereren eller hvem det måtte uddelegeres til.

Ændres til : Medlemsregistrering varetages ligeledes af kassereren eller hvem bestyrelsen måtte uddelegere  
det til. 

Forslag : §26

Sekretæren protokollerer og udsender bestyrelsesreferater samt referer til Garderbladet, eller hvem det måtte
uddelegeres til.

Ændres til :  Sekretæren protokollerer og udsender bestyrelsesreferater samt referer til Garderbladet, eller
 hvem bestyrelsen måtte uddelegere det til
 

 

Pkt. 6. Valg af formand: 

Carl Aage Lausten                                                                                                      villig til genvalg 

Pkt. 07: Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer:

Niels Banche Petersen                                                                                                villig til genvalg
Niels Langstrup                                                                                                          villig til genvalg
Henrik Graves Pedersen                                                                                             villig til genvalg
Carsten Nielsen                                                                                                          villig til valg 

 

Pkt.08.: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: 

1. suppleant. Bestyrelsen foreslår Carl Hjelmbæk Petersen                                          villig til genvalg
2. suppleant. Lars Andersson                                                                                     villig til genvalg

 

Pkt 09. Valg af 1 revisor. (§16) vælges for 2 år 

Lars Andersson vælges for 2 år                                                                                  villig til genvalg
 

Pkt. 10. Valg af revisorsuppleant 

Kim Stormly Hansen                                                                                                  villig til genvalg
 

Pkt. 11.

Valg af fanebærer Niels Banche Petersen                                                                 villig til genvalg
Valg af fanebærersuppleant Karsten Lustrup                                                             villig til genvalg

  

Pkt.12. Valg af foreningsmedlem til Hjælpefondens bestyrelse. 

Niels Banche Petersen                                                                                                villig til valg. 

Samtlige medlemmer der var på valg/ villige til valg blev valgt. 

 

Pkt. 13 Eventuelt herunder uddeling af hæderstegn 

Der var 5 medlemmer til stede som var berettigede til at modtage hæderstegn; 

Erik Palle Hansen, Sten Falk, Niels Banche Petersen 50 år, Henrik Larsen 40 år, Dan Hansen 25 år,
 

Under Evt spurgte Sten Falk, hvad vi kan gøre for at standse afgangen af medlemmer.
Formanden svarede at såvel Sdr. Birk som DG generelt er meget opmærksomme på problemet og der
arbejdes intents på at finde løsninger. Dog må det konstateres at foreninger generelt har svært ved at holde på medlemmerne. 

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen 

Sluttelig gjorde formanden opmærksom på den kommende fejring af vort 85 års jubilæum d. 18.6.23 nærmere herom tilgår. 

31 medlemmer var mødt til Generalforsamlingen der afsluttedes med en lun luksus buffet. I anledning af foreningens 85 år jubilæum var prisen sat til symbolske 38,- kroner (foreningen blev dannet i 1938). 

 

 

Dirigent Tom Wiese                  Formand Carl Aage Lausten                        Referent Niels Banche Petersen