22.03.2024 Søndre Birks Garderforenings 87. Generalforsamling


Generalforsamling 2024

Generalforsamling afholdt 22. marts i Glostruphallens Restaurant og blev gennemført iht. dagsorden. Flot fremmøde, 33 deltagere!

461 MAJ 63 Jakob Hjorth fratrådte bestyrelsen efter 38 års tro tjeneste og blev udnævnt til æresmedlem som tak for de mange års arbejde og trofaste støtte til foreningen.

 APRIL 79 Per Orland blev nyvalgt til bestyrelsen. 461 MAJ 63 Jakob Hjorth blev valgt som suppleant. Genvalg på alle andre poster.

Bestyrelsen fik godkendt forslag om at undersøge mulighederne for en sammenlægning med Høje Taastrup og omegns G/F.

7 medlemmer fik overrakt jubilæumstegn, 10 år: JAN 73 Bent Filstrup, 50 år: NOV 74 Jørgen Frandsen, 713 NOV 65 Egon Kristensen, OKT 73 Flemming Torbensen, FEB 71 Carl Aage Lausten, 60 år: 991 SEP 62 Torben Mortensen og 461 MAJ 63 Jakob Hjorth. Tillykke til jer alle.

772 SEP 63 John Plaugmann fik overrakt lykønskningskort og en Livgardens portvin i anledning af sin 80 års fødselsdag den 24.3.

991 SEP 62 Torben Mortensen, fik overrakt lykønskningskort, chokolade og en Livgardens portvin i anledning af sit diamantbryllup dagen før, den 21.3.

Efter generalforsamlingen markerede vi regentskiftet med en særlig hof-menu, kreeret af bestyrelsens kokketeam og som en overraskelse, 2 flotte lagkager skabt af APRIL 79 Per Orland og dekoreret med vores nye konges monogram.
  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


REFERAT fra Søndre Birks Garderforenings 87.Generalforsamling

Fredag 22-3-2024 Kl. 18:30
Sted: Glostrup Hallens Restaurant
Stadionvej 2600 Glostrup

 

Formanden Carl Aage Lausten CAL bød velkommen og specielt velkommen til æresmedlem og Præsident for De danske Garderforeninger Jens Crone og befalede ”Før Fanen ind”. Der blev herefter udbragt et trefoldigt hurra for Hans Majestæt kong Frederik den 10., hvilket markerede begyndelsen på Generalforsamlingen i Søndre Birks Garderforening. 

Herefter nævntes garderkammerater, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling 

Nov 52 140883 Klaus Kammer

Jun 67 734821 Hans Jørgen Lundbye

Jan 67 734520 Leif Jønsson

Jun 68 777931 Glenn Gretlund 

Formanden udtalte mindeord og forsamlingen mindes de afdøde med 1 minuts stilhed 

Formanden præsenterede herefter bestyrelsen som den var sammensat ved generalforsamlingens begyndelse: 

Carl Aage Lausten               Formand for forening og hjælpefond

Jakob Hjorth                       Næstformand, Festudvalg, Bowlingformand

Niels Banche Petersen         Kasserer/fanebærer/Festudvalg

Carsten B. Nielsen                 Sekretær/festudvalg

Toni Glud                            WEB Master/Festudvalg

Niels Langstrup                   Skydeformand/Festudvalg/Registrator

Karsten Lustrup                      Skydeudvalg/Fanebæresuppleant/Festudvalg

Henrik Graves Pedersen      Skydeudvalg/Festudvalg

John Bennetzen                   Skydeudvalg/Festudvalg 

Pkt.1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslog Tom Wiese. Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig

Pkt.2. Beretninger 

CAL indledte med at aflægge foreningens 2023 beretning, som også var vores 85 års jubilæum 

Vi er i dag 113 medlemmer, en netto tilbagegang på 4. Så en opfordring til alle her i dag,

skaf et medlem og få en fl. Garderportvin!

Bestyrelses- og formandsmøder:

Vi har siden sidste ordinære generalforsamling afholdt 5 bestyrelsesmøder. Desuden har vi haft meget kontakt på e-mail og telefon. Ligeledes har bestyrelsen arbejdet hjemmefra med planlægning og aftaler omkring især jubilæums-aktiviteterne. Bestyrelsesmøderne er fortrinsvis blevet afholdt som aftenmøder hos især skydeformand Niels Langstrup, men også Carsten B. Nielsen og Jakob Hjorth har givet os husly og sørget for forplejning til os. En stor tak til jer alle tre. 

Foreningens aktiviteter og arrangementer (siden sidste ordinære generalforsamling):

31. marts hjemsendelsesparade på Garderkasernen i Høvelte

1. juni Chefskifte ved 1. BTL. OL Karina Wøbbe overtog efter OL Thomas Lunau

Repræsentantskabsmøde 10.juni i Vestfyn GF

18. juni kulmination på 85 års jubilæum i Foreningen. Rundfart i Københavns havn og kanaler med frokost i De gamle Haver på Frederiksberg

30. juni LG årsdagsparade på Gothersgade, fyldte 365 år

28. juli hjemsendelsesparade på Garderkasernen i Høvelte

26. august fugleskydning i Greve med efterfølgende jubilæumsbuffet. Det er andet år vi afholder det i Greve, det er et dejligt sted vi har fundet

5. september Flagdag hos Glostrup Kommune. Vi deltog med fanen og en gruppe gl. gardere.

17. september 2 medlemmer deltog som vejvisere på GarderMarch. Tak til Henrik Graves og H.A. Frederiksen

19. oktober indledende møde med Høje Tåstrup G/F om en ev.t sammenlægning

17. november andespil i Glostrup Hallen. Igen en succes 75 deltagere. Tak til hele holdet, som gør det muligt at gennemføre

30. november hjemsendelsesparade på Garderkasernen i Høvelte.

14. januar deltaget med fanen ved Holmens Kirke ved regentskiftet 14.1 24. Tak til Karsten og Jakob som trodsede kulden.

18. januar fællesmøde med Høje Tåstrup G/F. Gl. Roskilde Amt og Sdr. Birk i Tåstrup Kulturcenter med foredrag af OL Henrik Schirmacher Chef for 2. LG BTL.

4. februar Regionsbowling i Køge. Denne gang med både et dame-og herrehold.

Fanen har i alt deltaget ved 8 forskellige begivenheder og 3 bisættelser. Tak til fanebærer og faneløjtnant, og reserver som træder til når det er nødvendigt. 

Lidt om Livgarden

Vores gl. regiment har haft mange usædvanlige arbejdsopgaver også i år. Bare for at nævne nogle få: 1. bataljon kom hjem fra Letland efter 6 måneders udstationering som en del af Natos beredskab og er nu i gang med at træne og forberede sig til nye opgaver i de kommende år. Vagtkompagniets beredskabsvagthold har siden begyndelsen af december overtaget bevogtningen omkring synagogen og andre jødiske installationer, samt ved Israels ambassade. Fra nytår kom som en stor overraskelse (for os alle) den store og usædvanlige opgave i forbindelse med regentskiftet den 14. januar.  Tambour korpset og 40 gardere har udover de øvrige opgaver også trænet og deltaget i tattoo i både Düsseldorf og Rotterdam.

Fokuspunkter hos DG.

Sekretariatet er under pres, forretningsføreren har siden oktober 2022 stort set været alene om opgaverne, dvs. både GarderBladet og de øvrige løbende opgaver i sekretariatet. Der er nu lys forude, idet der er ansat en deltidsmedarbejder pr. 1.3. 24 og den tidligere forretningsfører vil hjælpe til på kontoret 2 dage om ugen.

Det nye medlemssystem skulle nu være lige på trapperne, der vil blive afholdt introduktionsmøder i de enkelte regioner. I vores region som de første allerede 2. april i Næstved.

Afgiften til DG stiger til 254 kr. pr. medlem, hvoraf 10 kr. går til DG s gavefond.

Det seneste medlemstal i DG er på (lidt afrundet) 8.150 foreningsmedlemmer og 1.340 medlemmer i DG-UNG. I alt 9.500 medlemmer

Pkt. 2.b.

Beretning 2023 for Hjælpefonden:

Hjælpefondens formål er at besøge og lægge kranse på årets afdøde kammeraters gravsteder, besøger vores afdøde kammeraters enker, besøge og hjælpe ældre trængende, handicappede eller syge, hvor det er muligt. 

Julen 2023 var der 16 medlemmer over 80 år.

Jakob og jeg har besøgt 5 medlemmer

10 medlemmer har hver fået tilsendt personligt julekort fra bestyrelsen 

Besøgt 4 gravsteder og lagt en krans bundet med foreningens bånd 

Afslutning:

Stor tak til bestyrelsen, skydeformand og skydeudvalg, festudvalget, bowlingleder, fanebærer og revisorer for den store indsats, også i år. Også en stor tak til jer medlemmer der giver en hånd med ved arrangementerne. 

Og en tak til vores æresmedlem Jens Crone for bidrag og opbakning til foreningsarbejdet.  

Pkt. 2 c 

Skydeudvalgsformand Niels Langstrup aflagde beretning for skyttelauget.

17 mandlige skytter og 7 kvindelige.

Ved særlige arrangementer over 20 deltagere. Gode relationer til Marinen, og bueskytterne, hvor der har været fælles skydninger. DGI tilskud forsvinder

13/3 sidste skydeaften i sæsonen. Afslutning 10/4 24 i Præstegården. Ny sæson starter 25/9 24 

Pkt. 2 d 

Bowlingformand Jakob Hjorth aflagde sin beretning.

10-12 deltagere. 4-5 damer som deltager fast. Dameholdet vandt regionsbowlingen. Herrerne blev nr. 5

Der er desværre ikke stor opbakning til bowling. Jakob forsøger at udsende program og opfordring til at møde op, men deltager antallet ligge kun på ganske få medlemmer pr. gang.  

Pkt. 3 a, b, c. Regnskaber 

Niels Banche Petersen forelagde regnskabet. Samlet indtægter på kr. 45.184,00 Udgifter på kr, 52.385,00 Underskud kr. 6.418.00

Beholdning kr. 194.102,00 Egenkapital kr. 111.912,00 

Derpå forelagdes regnskabet for hjælpefonden,  

Regnskab for skyttelauget blev fremlagt af Henrik Graves Pedersen

Beretninger og regnskaber blev alle godkendt af generalforsamlingen. 

Pkt.4 Fastsættelse af kontingent for 2024 

Bestyrelsen foreslår uændret kr. 350,-

(selvom afgiften til DG er steget med 19 kr. pr. medlem)

(20 kr. af kontingent er øremærket til julegave til vagtgående gardere samt gardere i udlandet.) 

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen beder om godkendelse til at iværksætte indledende undersøgelser og afdækning om evt. mulighed for fusion med naboforeningen Høje-Tåstrup og omegns Garderforening. Resultatet af drøftelserne fremlægges ved næste generalforsamling.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

Pkt. 6. Valg af formand: 

Carl Aage Lausten                                                                                                                                    genvalgt

Pkt. 07: Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer: 

Næstformand Jakob Hjorth ønskede efter 38 års medlemskab af bestyrelsen ikke at modtage genvalg.

Toni Glud                                                                                                                                                 genvalgt

John Bennetzen                                                                                                                                       genvalgt

Carsten B. Nielsen                                                                                                                                  genvalgt

Bestyrelsen foreslog APRIL 79 Per Orland                                                                                              nyvalgt 

Pkt.08.: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:

 

1.      suppleant. Bestyrelsen foreslog Jakob Hjorth                                                                                             nyvalgt         

2.      suppleant. Lars Andersson                                                                                                                      genvalgt                                                                                                                                                                          

Pkt. 09. Valg af 1 revisor. (§16) vælges for 2 år 

Erik Nielsen (vælges for 2 år)                                                                                                                genvalgt 

Pkt. 10. Valg af revisorsuppleant 

Kim Stormly Hansen                                                                                                                             genvalgt

 

Pkt. 11.  

Valg af fanebærer Niels Banche Petersen                                                                                              genvalgt

Valg af fanebærersuppleant Karsten Lustrup                                                                                          genvalgt

 

Pkt.12. Valg af foreningsmedlem til Hjælpefondens bestyrelse. 

Karsten Lustrup                                                                                                                                   genvalgt 

Pkt. 13 Eventuelt herunder uddeling af hæderstegn 

Der var 7 medlemmer til stede som var berettigede til at modtage jubilæumstegn; 

10 års tegn

Bent Filstrup

50 års tegn

Jørgen Frandsen

Egon Kristensen

Flemming Torbensen

Carl Aage Lausten

60 års tegn

Jakob Hjorth

Torben Mortensen 

Formanden Carl Aage Lausten gennemgik Jakob Hjorths indsats gennem 38 år i foreningens bestyrelse. Foreslog og det blev enstemmigt vedtaget at gøre Jakob Hjorth til æresmedlem i Foreningen 

32 medlemmer var mødt til Generalforsamlingen der afsluttedes med en hof-middag. I anledning af hendes majestæts Dronning Margrethe efter 52 år på tronen abdicerede var prisen sat til symbolske 52,- kroner

 

Dirigent                               Formand                                                   Referent

          Tom Wiese                          Carl Aage Lausten                                   Carsten B. Nielsen