Søndre Birks Garderforening

 

REFERAT af 74. generalforsamling den 24. marts 2011

 

 

DAGSORDEN

 

01.           Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår S. W Jørgensen

 

02.           Beretning til godkendelse:

a.         formanden for foreningen

b.         formanden for hjælpefonden

c.          formanden for skyttelauget

d.         formanden for bowling

 

03.       Regnskaber til godkendelse:

a.         foreningens

b.         hjælpefondens

c.          skyttelaugets

 

04.       Fastsættelse af kontingent for år 2012                                                            Bestyrelsen foreslår kr. 300,-                

            (20 kr. af kontingent er øremærket til julegave til styrken i udlandet)

            

05.       Behandling af indkomne forslag.                                                                     Ingen

 

06.       Valg af formand

Jens Crone                                                                                                          villig til at modtage genvalg

 

07.       Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

Flemming Martinussen                                                                                     villig til at modtage genvalg

Dennis Østerholdt                                                                                             villig til at modtage genvalg

Niels Langstrup                                                                                                 villig til at modtage genvalg

Frank Larsen                                                                                                       modtager ikke genvalg

Jan Phillip Willmarst villig til at modtage valg

                            

 

08.       Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:

1.      suppleant Lars Andersson                                                                      villig til at modtage genvalg

2.      suppleant Bent Nielsen                                                                            villig til at modtage genvalg

 

09.       Valg af 2 revisorer. (§16)

             Lars Kølle                             vælges for 2 år                                                    villig til at modtage valg

             Palle Skov Rasmussen       vælges for 1 år                                                    villig til at modtage valg

 

10.       Valg af revisorsuppleant

Bent Nielsen                                                                                                       villig til at modtage valg

 

11.       Valg af fanebærer

             Jakob Hjorth                                                                                                      villig til at modtage genvalg

                                                                                                                                                                             

12.           Valg af foreningsmedlem til Hjælpefondens bestyrelse.

             Flemming Martinussen villig til at modtage genvalg

        

13.        Eventuelt – herunder uddeling af hæderstegn

 

 

 

 

Indledning:

 

Formanden indledte med at byde velkommen, specielt til vore æresmedlemmer, som stadig yder en uvurderlig stor indsats for vor forening, samt til vor gæst Svend Knudsen fra DSL.

Dernæst henledte han vore tanker på Hendes Majestæt Dronningen og hele det kongelige hus.

Alle tilstedeværende rejste sig og udbragte i fællesskab et ”Gud bevare Danmark”.

 

Formanden mindedes de afdøde medlemmer som var:        

GRETHE HOVGAARD

Ekstraordinært medlem.

ERIK EGAA NIELSEN

491 Nov-46

IVER HOVGAARD

735322 Nov-67

TAGE OLSEN

137 Nov-45

ERLAND URBRANDT JENSEN

76 Maj-46

 

samt de faldne fra de udsendte styrker, heriblandt 6 gardere. (Mindeord kan læses på Garderportalen.)

 

Forsamlingen rejste sig, fanen sænkedes og vi mindedes vore afdøde kammerater med et øjebliks stilhed.

Herefter udtaltes et  ”Æret være Deres minde”.

 

Formanden præsenterede herefter den siddende bestyrelse:

Jens Crone                                                                   Formand for Forening og Hjælpefond

Jakob Hjorth                                                                Næstformand, Formand bowling, Fanebærer

Flemming Martinussen                                              Kasserer/registrator / Hjælpefond

Niels Langstrup                                                           Skydeformand / Festudvalg

Dennis Østerholdt                                                      Kasserer skyttelav / Skydeudvalg

Jørn Magnussen                                                         Skydeudvalg

Frank Larsen                                                                Skydeudvalg

Tom Wiese                                                                   Sekretær, Festudvalg

Toni Glud                                                                     WEB master / Festudvalg

 

Herefter gik vi over til det første punkt på dagsordenen, valg af dirigent.

Som ved de tidligere år valgtes vort æresmedlem S. W Jørgensen, hvis skarpe tunge og store vid ledede generalforsamlingen på fortrinlig vis.

 

 

Formandens beretning for foreningen:

Formanden indledte sin beretning med at fortælle om De Danske Garderforeningers 100 års jubilæum, der afholdes i Horsens den 28 – 29. maj under tilstedeværelse af den kongelige familie.

Formanden fortalte, at foreningens medlemstal d.d. er 184 medlemmer. Det er endnu ikke slået fuldt igennem, at vi er gået over til PBS, så vi kan holde på medlemmerne.

På landsplan den 1.3.2011 tæller De Danske Garderforeninger i dag 11040 medlemmer. Også Præsidiet og sekretariat mærker den kedelige nedadgående trend.

Formanden orienterede omkring berettigelsen af, at Veteranhjemmene i Aalborg, Fredericia og København nu er kommet op at stå. Det er fortrinsvis Balkan udsendte der har behov for hjælp i dag, 10 – 16 år efter udsendelsen.

 

Der har i den forløbne periode været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Formanden oplyste, at det er på disse møder alle informationer der har forbindelse til Livgarden bliver formidlet. Formanden takkede bestyrelse og æresmedlemmer for deres store arbejde og for råd og vejledning.

Formanden omtalte repræsentantskabsmødet i Fredensborg, formandsmødet den 5. marts i Panseranlægget Kalby Ris skoven i Næstved, hvor garderforeningerne i Region V diskuterede nye tiltag for garderblad, garderbevægelse samt reviderede vedtægter for DDG samt den nationale flagdag.

Dernæst kom vor formand ind på kongehuset og dets forhold til presse og samfund.

Formanden omtalte foreningens afholdte arrangementer såsom, whist, fugleskydning, andespil mm. Formanden appellerede til, at vi hver især griber fat i en kammerat, så vi kan blive dobbelt så mange til de fremtidige arrangementer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Formandens beretning for hjælpefond.

Formanden omtalte formålet med Hjælpefonden, at besøge og lægge kranse på årets afdøde kammeraters grave, besøge vore afdøde kammeraters enker, besøge og hjælpe ældre trængende, handicappede eller syge, hvor det er muligt.

 

Formanden omtalte, at bestyrelsen egentligt har vedtaget, at man skal besøge de ældre kammerater over 80 år. Det er nu en umulighed. Det er derfor besluttet, at alle medlemmer over 80 år får tilsendt LG’s julekort med en personlig hilsen fra formand og forening.

 

I år var aktiviteten fordelt således:

Kransenedlæggelse på 2 grave: Tidligere formand A.C Hovgaard, Æresmedlem Martin Frandsen

 

Besøg til Fru Grethe Hovgaard, Fru Inge Frandsen, John Noesgaard, Vordingborg, æresmedlem S. W. Jørgensen og fru Inger i Fakse, Arne Clemensen på sygehuset i Roskilde, æresmedlem Knud Basballe, Hans Ebbe, Tage Olsen samt Ulf Emcken og Frank Zorn. De to sidstnævnte modtog samtidigt De Danske Garderforeningers 70 års hæderstegn.

 

Formanden oplyste, at det er en meget berigende oplevelse, og opfordrede forsamlingen at komme med navne på trængte eller syge kammerater, som vi kan glæde med et besøg.

Begge beretninger blev godkendt.

 

 

Skydeformandens beretning:

Skydeformanden omtalte de mange skydeaktiviteter, der har været gennem året, selv om vi kun har haft en halv sæson pga. skydebanernes ombygning. Takkede skydeudvalget for det store arbejde.

Beretningen blev godkendt.

 

Bowlingformandens beretning:

Bowlingformanden berettede omkring bowling og bowling arrangementer samt gardertræf med spisning.

Formanden omtalte den flotte 2. plads Søndre Birks Garderforening opnåede ved regionsmesterskabet afholdt i Køge.

Beretningen blev godkendt.

 

Regnskaber:

Dirigenten redegjorde for, hvorfor der kun var en revisorpåtegning på regnskaberne, pga. Iver Hovgaards bortgang.

Regnskaberne for Forening og hjælpefond blev forelagt af kassereren Flemming Martinussen.

Regnskabet for skyttelauget blev forelagt af kassereren Dennis Østerholt.

Regnskaberne blev godkendt.

 

Næste års kontingent:

Kontingent år 2012 blev vedtaget at være kr. 300,-

 

Forslag:

Ingen

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jens Crone                                       Formand for Forening og Hjælpefond                                       genvalgt

Flemming Martinussen                  Kasserer/registrator / Hjælpefond                                              genvalgt

Niels Langstrup                              Skydeformand / Festudvalg                                                        genvalgt

Dennis Østerholdt                          Kasserer skyttelav / Skydeudvalg                                             genvalgt

Jan Willmarst                                  Skydeudvalg                                                                                  valgt

 

Lars Andersson                              1. suppleant                                                                                   genvalgt

Bent Nielsen                                    2. suppleant                                                                                   genvalgt

 

Lars Kølle                                        Revisor (2 år)                                                                                  valgt

Palle Skov Rasmussen                  Revisor (1 år)                                                                                  valgt

Bent Nielsen                                   Revisorsuppleant                                                                          valgt

 

Jakob Hjorth                                   Fanebærer                                                                                       genvalgt

Flemming Martinussen                 Foreningsmedlem til Hjælpefondens bestyrelse                       genvalgt

 

 

 

 

 

 

Uddeling af hæderstegn:

Her modtog Klaus Kammer, Finn Østergaard og Mogens Kjær Hansen 50 års tegn.

Dennis Østerholt 40 års tegn.

Dennis Østerholt modtog tillige DSL’s fortjensttegn i sølv, overrakt af Svend Knudsen, for mere end 20 års bestyrelsesarbejde i Søndre Birks Garderforening for fremme af garderbevægelsen.

 

 

Eventuelt:

Lars Kølle fortalte om sin situation og årsagen til sit fravær i foreningen. Klaus Kammer takkede bestyrelsen for det store arbejde der bliver gjort. Palle Skov Rasmussen roste bestyrelsen og sagde, at han glædede sig til ”revisorjobbet.”

Formanden takkede herefter bestyrelsen for et godt arbejde, fanebæreren for den værdige måde fanen altid repræsenterede foreningen, generalforsamlingen for god ro og orden og til slut dirigenten for en dygtigt ledet generalforsamling. Herefter hyggeligt samvær og fotografering.