Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Juni 2017


Vedr.: Indlæg til Garderbladets Juni udgave 2017.

GF 61, Søndre Birks Garderforening. 

Kære garderkammerater. Til orientering kan jeg meddele, at årets fugleskydning afholdes lørdag den 26. aug. 2017. Den kommer til at foregå i Glostrup Bypark, hvor Glostrup Fugleskydningsselskab har været så venlige, at vi kan låne deres faciliteter. Så meget kan jeg løfte om dagen, at vi påtænker spisning mm. kommer til at foregå i den hyggelige Glostrup Gl. Præstegård. Nærmere herom i GB august nummer.  


Generalforsamling:

Den 31. marts afholdt vi vor 80. ordinære generalforsamling i Glostruphallens Restaurant. Som vanligt bød formanden velkommen til de fremmødte og særligt til vore æresmedlemmer. Fanen førtes ind og inden vi gik over til den udleverede dagsorden mindedes vi i ærbødighed vore afdøde kammerater, afsluttet med et ”Æret være deres minde”. Som det sig byder, når gamle gardere er samlet, udtalte vi samlet et ”Gud bevare Dronningen”.
 

Som første punkt til dagsorden valgtes vort æresmedlem Knud Basballe til dirigent der konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling. Formanden aflagde herefter beretning for Forening og Hjælpefond.  Niels Langstrup og Jakob Hjorth aflagde beretning for henholdsvis årets skyde- og bowlingaktiviteter. Herefter redegjorde vor kasserer for foreningens finanser ligesom Dennis Østerholt redegjorde for skyttelavets regnskab. Samtlige beretninger og regnskaber blev enstemmigt godkendt. Kontingentet for 2018 er uforandret kr. 320,-

 

Det blev til genvalg af formand samt de 4 bestyrelsesmedlemmer: Flemming Martinussen, Dennis Østerholt, Niels Langstrup og Jan Willmarst. Genvalg af Jakob Hjorth til fanebærer og Flemming Martinussen som foreningsmedlem i Hjælpefondets bestyrelse. Under eventuelt diskuterede vi kort årsagen til, at vor forening i kun meget ringe grad modtog nytilkomne hvervede medlemmer. Det fik bestyrelsen til opgave at erbejde på til næste generalforsamling.

 

Herefter gik vi over til uddeling af jubilæumstegn, hvor formanden takkede hæderstegnsmodtagerne for et trofast og mangeårigt medlemskab i vor forening samt støtte til garderbevægelsen. Afslutningsvis takkede formanden vor dirigent Knud Basballe for en godt ledet generalforsamling, vor bestyrelse for et godt udført arbejde i 2015 samt generalforsamlingen for en rigtig god stemning, hvorefter vi gik over til spisning. Under spisning modtog Jan Willmarst og Niels Langstrup DSL hæderstegn som omtalt i GB maj nummer.

 

Maj-70 Jens Crone.
 
Modtagere af jubilæumstegn. Bagerst fra venstre: Flemming Martinussen (40), Fanebærer Jakob Hjorth, Thomas Fuglsang (10), Christian Markussen (25), Toni Schumann (40), Garder James Becker årg. 2016 modtog 50 års tegnet p.v.a. onkel Frants Lasse Becker bosiddende i USA, Jens Erik Vangsaae (40). Forrest fra venstre John Bennetsen (40), Formanden, Poul Erik Nielsen (50).