Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Maj 2018


 

Vedr.: Indlæg til Garderbladets Maj udgave 2018.

GF 61, Søndre Birks Garderforening.

 

Kære garderkammerater. Søndre Birks Garderforening fylder 80 år den 14. juni 2018. Denne dag vil vi meget gerne festligholde i forbindelse med årets fugleskydning, der afholdes lørdag den 1. Sep. 2018. Vi påtænker, at vi efter fugleskydningen arrangerer en rigtig herrefrokost i den hyggelige Glostrup Gl. Præstegård. Foreningen beværter de deltagere, der har meldt sig til, dog må man selv sørge for hjemtransport. Nærmere herom i GB august nummer.

Generalforsamling:

Den 23. marts afholdt vi vor 81. ordinære generalforsamling i Glostruphallens Restaurant. Som vanligt bød formanden velkommen til de fremmødte og særligt til vort æresmedlem Knud Basballe. Fanen førtes ind og inden vi gik over til udleveret dagsorden mindedes vi i ærbødighed vore afdøde kammerater afsluttet med et ”Æret være deres minde”. Som det sig byder, når gamle gardere er samlet, udtalte vi samlet et ”Gud bevare Dronningen”.

Kort referat kommer i næste nr. af GB når bestyrelsen er konstitueret, men under Dagsordenens pkt. 13, uddeltes der jubilæumstegn til nedenstående medlemmer. Formanden takkede hæderstegnsmodtagerne for et trofast og mangeårigt medlemskab i vor forening samt støtte til garderbevægelsen.

 

 

 

 

 

Modtagere af jubilæumstegn. Bagerst fra venstre: John Plaugmann (10), Michael Kammer (10), Tom Wiese (40), Carsten Nielsen (40), Kristian B. Christensen (40), Rolff Riepke Leisted (10).

Forrest fra venstre Hans Jørgen Lundbye (50), Formanden, Jørgen Andersen (50).

 

Maj-70 Jens Crone.