Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Juni - Juli 2018


 

Vedr.: Indlæg til Garderbladets Juni/juli  udgave 2018.

GF 61, Søndre Birks Garderforening.

 

Kære garderkammerater. Søndre Birks Garderforening fylder 80 år den 14. juni 2018. Denne dag vil vi meget gerne festligholde i forbindelse med årets fugleskydning, der i år afholdes lørdag den 25. aug. 2018 i Glostrup Bypark. Glostrup Fugleskydningsselskab har været så venlige, at vi kan låne deres ”skydeskur” igen i år. Så meget kan jeg løfte om dagen, at vi efterfølgende påtænker at fejre dagen med en rigtig herrefrokost med festlige indslag i den hyggelige Glostrup Gl. Præstegård. For hele dagens arrangement betales et symbolsk beløb på kr. 80,- all inclusive, undtaget transport. Der bliver bindende tilmelding, men reserver dagen allerede nu. Nærmere om arrangementet i GB august nummer.

Generalforsamling:

Den 23. marts afholdt vi vor 81. ordinære generalforsamling i Glostruphallens Restaurant. Efter spisningen bød Formanden velkommen til de fremmødte medlemmer med en særlig hilsen til vort fremmødte æresmedlem, Knud Basballe. Fanen førtes ind og inden vi gik over til udleveret dagsorden mindedes vi i ærbødighed vore afdøde kammerater afsluttet med et ”Æret være deres minde”. Som det sig byder, når gamle gardere er samlet, udtalte vi samlet et ”Gud bevare Dronningen”.

Som første punkt til dagsorden valgtes Knud Basballe til dirigent, der konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling. Formanden aflagde herefter beretning for Forening og Hjælpefond.  Niels Langstrup og Jakob Hjorth aflagde beretning for henholdsvis årets skyde- og bowlingaktiviteter. Herefter redegjorde vor kasser for foreningens finanser ligesom Dennis Østerholt redegjorde for skyttelavets regnskab. Samtlige beretninger og regnskaber blev enstemmigt godkendt. Kontingentet for 2019 er uforandret kr. 320,-

Det blev til genvalg af formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer Jakob Hjorth, Toni Glud og Carl Aage Lausten. Tom Wiese ønskede ikke genvalg og i stedet valgtes jan-73 John Bennetzen ind i bestyrelsen. Genvalg af Jakob Hjorth til fanebærer og genvalg af Karsten Lustrup som suppleant til Hjælpefondets bestyrelse.

Herefter gik vi over til uddeling af jubilæumstegn, hvor formanden takkede hæderstegnsmodtagerne for et trofast og mangeårigt medlemskab i vor forening og hermed deres støtte til garderbevægelsen. Tom Wiese modtog forsamlingens hyldest for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen som sekretær og modtog herfor den nye Livgardens Rom. Afslutningsvis takkede formanden vor dirigent Knud Basballe for en godt ledet generalforsamling, vor bestyrelse for et godt udført arbejde i 2017 samt generalforsamlingen for en rigtig god stemning.

 

Maj-70 Jens Crone.