Materiale fra Søndre Birks Garderforenings til Garderbladet Maj 2019


 

Indlæg til Garderbladet maj 2019 – Søndre Birks Garderforening (061)

 

 

Generalforsamling:

Den 29. marts afholdt vi vor 82. ordinære generalforsamling i Glostruphallens Restaurant. Efter spisningen bød Formanden velkommen til de fremmødte medlemmer med en særlig hilsen til vort fremmødte æresmedlem, Knud Basballe. Fanen førtes ind og inden vi gik over til udleveret dagsorden mindedes vi i ærbødighed vore afdøde kammerater afsluttet med et ”Æret være deres minde”. Som det sig byder, når gamle gardere er samlet, udtalte vi samlet et ”Gud bevare Dronningen”.

Som første punkt til dagsorden valgtes Knud Basballe til dirigent, der konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling. Formanden aflagde herefter beretning for Forening og Hjælpefond. Niels Langstrup og Jakob Hjorth aflagde beretning for henholdsvis årets skyde- og bowlingaktiviteter. Herefter redegjorde vor kassér for foreningens finanser for Forening og Hjælpefond, ligesom Dennis Østerholt redegjorde for skyttelavets regnskab. Samtlige beretninger og regnskaber blev enstemmigt godkendt. Kontingentet for 2020 er uforandret kr. 320,- Som vor kassér sagde, har bestyrelsen carte blanche til at hæve kontingentet til max. 350 Kr., hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Det blev til genvalg af formand samt 4 bestyrelsesmedlemmer Flemming Martinussen, Dennis Østerholt, Jan Willmarst og Niels Langstrup. Genvalg af Jakob Hjorth til fanebærer og genvalg af Flemming Martinussen til foreningsmedlem til Hjælpefondets bestyrelse.

Herefter gik vi over til uddeling af jubilæumstegn, hvor formanden takkede hæderstegnsmodtagerne for et trofast og mangeårigt medlemskab i vor forening og hermed deres støtte til garderbevægelsen.  Afslutningsvis takkede formanden for valget, men meddelte samtidigt, at det er sidste år på posten. Formanden takkede vor dirigent Knud Basballe for en godt ledet generalforsamling, vor bestyrelse for et godt udført arbejde i 2018 samt generalforsamlingen for en rigtig god stemning.

 
 

 

 

Modtagere af jubilæumstegn. Fra venstre: Kim Stormly Hansen (40), Formanden, Jens Peter Smørum (50), Henrik Graves Pedersen (50). Bagerst: Jacob Hjorth med fane.

 

 

 

Maj-70 Jens Crone.